Sofi Mirza’nın Nesli

Hayatını çiftçilik ve hayvancılıkla geçiren,kendi halinde ehli takva olan Bediüzzaman’ın babası Sofi Mirza’nın yetiştirdiği evlatlarından,kendisinin ne kadar ilme ve alime değer verdiğini anlamak mümkün.Büyük bir takva sahibi olan Sofi Mirza’nın en büyük özelliği hak hukuk konusunda ve haram helal ayrımında büyük bir titizlik ve hassasiyete sahip olmasıydı.Ayrıca mütevaziliği ve insanlara karşı olan alçakgönüllülüğü hayatının vazgeçilmez prensibi idi.Kendisi alim olmadığı halde cinsiyet farkı gözetmeden bütün çocuklarını iyi bir medrese eğitimine teşvik etmiş ve bu sayede alim bir aileye sahip olmuştur.Doğum tarihi konusunda her hangi bir bilgiye sahip olamadığımız Sofi Mirza’nın 1920 yılında vefat ettiği bilinmektedir.Eşi Nuriye hanımda takvada beyinden geri olmadığı gibi,yetiştirdiği çocuklarına verdiği tesirli derslerle,çocuklarının eğitimine büyük katkıları olmuştur.Bu mübarek ailenin yaş sırasına göre çocukları,

1. Dürriyye, 2.Abdullah, 3.Said, 4.Mehmed, 5.Abdülmecid, 6.Hanım ve 7. Mercan’dır.

Sofi Mirza,hanımı Nuriye ve Büyük oğlu Molla Abdullah Nurs mezarlığında

Bazı  araştırmalarda Dürriye’den sonra Hanım’ın adı geçiyorsa da resmi nüfus kayıtları incelendiğinde Hanım’ın Molla Mirza’nın altıncı çocuğu olduğu görülecektir.

Sofi Mirza ailesi,soyadı kanunu çıktıktan sonra nüfus tescilleri “Okur”soy ismi ile kayıtlara geçirilmiştir.

Sırası ile Sofi Mirza’nın ailesi ile ilgili elde edebildiğimiz bilgileri aktaralım.

1.Dürriye : En büyük kız evladı olan Dürriye’nin doğum ve ölüm tarihleri ile ilgili bir bilgiye henüz ulaşılabilmiş değiliz.Nüfus kayıtlarının harf inkılabından sonra ciddi anlamda işlenemediği,bu yüzden bir çok veriden mahrum kaldığımızı belirtelim.Dürriye hanımla ilgili bilebildiğimiz, Bediüzzaman’ın Rus Harbi’nde şehid düşen yeğeni Ubeyd’in annesi olduğu ve Birinci Cihan Harbi’nden evvel Nurs deresine düşerek şehiden boğulduğudur.

2.Abdullah : Alim ve fazıl bir zat olan Molla Abdullah’ın doğum tarihi ile ilgili bir bilgi yoktur.Ancak vefat tarihi 1914’tür. Bediüzzaman’ın yeğeni ve manevi evladı ve  talebesi olan merhûm Abdurrahman’ın babasıdır.Abdurrahman dışında Bedia adında kız çocuğunun olduğu da biliniyor.1902 doğumlu olan oğlu Abdurrahman, M.Kemal’in halasının torunu olan Hatice hanımla evlenmiş ve Vahdeti Suat adında10.08.1928 tarihinde tek erkek evladı olmuştur.Hanımı Hatice hanım ikinci evladının doğumu esnasında bebeği ile beraber vefat etmiştir. Sipahioğlu soy ismini alan Abdurrahman Nursi’nin oğlu Vahdeti Suat karikatürist ve ressamlık yapmış olup,halen Ankara’da hayatını geçirmektedir.1956 doğumlu Abdurrahman Selçuk ve 1969 doğumlu Hatice Elçin adında iki çocuğu vardır.Abdurrahman Selçuk Ankara’da TRT’de tambur sanatçısı ve aynı zamanda ODTÜ’de Güzel Sanatlar bölümünde öğretim görevlisidir.Kızı Hatice Elçin ise ABD Teksas eyaleti Houston’da yaşamaktadır.Abdurrahman Selçuk’un 1990 doğumlu Sina adında erkek çocuğu ile 1994 doğumlu Nil adında kız çocuğu bulunmaktadır.

Abdurrahman Nursi           Vahdet Suat Sipahioğlu      Abdurrahman Selçuk Sipahioğlu

(1902-1929)                                 (1928-     )                                         (1956-      )

3.Said :Risale-i Nur Külliyatı adlı Kur’an tefsirinin müellifi olup Bediüzzaman lakabıyla bilinen Said, 1878 yılında Nurs köyünde doğdu.Hayatını  iman ve kur’an hizmetine verdiğinden dolayı evlenmedi.Bekar olarak 23.Mart.1960 tarihinde Şanlıurfa’da vefat etti.Nüfus kayıtlarında soy ismi Okur  diye geçmiş ise de  bu soy ismini hiç kullanmadı.Köyün adına izafeten Nursi soy ismi ile tanındı.

4.Mehmed : Mirza Efendi’nin bahtiyar evlâtlarından birisi de, dördüncü çocuğu olan Mehmed Okur’dur. Bediüzzaman Hazretleri’nin bir küçüğüdür. İsmi Muhammed veya Mehmed olarak anılır. Resmiyette Mehmet’tir. Fakat ona hep Muhammed denilmiştir. Molla Muhammed, Nurs köyünde yıllarca imamlık yapmıştır. Âlim ve fâzıl bir zattır. Fizikî olarak kısa boylu, sakallıdır. Güzel bir yazıya sahiptir. Tahsilini doğunun medreselerinde yapmış, akabinde yıllarca halkı iman ve Kur’ân hizmetleriyle tenvir etmiştir.

Molla Muhammed’in mezar taşı

Mehmet Okur, evlenmiş fakat hiç çocuğu olmamıştır. Çocuk hasretini, Zübeyir isminde birini evlâtlık alarak dindirmiştir. Zübeyir, aslında Rus ve Ermenilerin Birinci Cihan Harbi’ndeki işgalleri sırasında o yörelerde kalan bir çocuktur. Zübeyir, o yıllarda İslâm’a girerek Müslüman olur.Mehmet Okur 1879 Nurs doğumlu olup,26.02.1950 tarihinde vefat etmiştir.

5.Abdülmecid : Sofi Mirza Efendi’nin yaş sırasına göre beşinci çocuğudur. Bediüzzaman’ın küçük kardeşidir. Hanedanın diğer mümtaz fertleri gibi, Abdülmecid Efendi de âlim,fazıl,alçakgönüllü ve son derece tevazu sahibidir.

Abdulmecid Ünlükul                  Suad Ünlükul                                   Seyda Ünlükul

(1884-1967 )                                   (1929-1993 )                                        (  1959-   )

1884 yılında Nurs köyünde dünyaya gelir. Tahsilini şarkta yapar. Vanlı Şeyh Gazali Efendi’nin torunu Rabia hanımla evlenir. Bu evliliklerinden biri kız olmak üzere beş çocuğu olur. Çocuklarının isimleri, yaş sırasına göre şöyledir: Selahaddin, Fuad, Nihat, Suat, Saadet.

Selahaddin, Abdülmecid Efendi’nin ilk çocuğudur. Küçük yaşlarda vefat etmiştir.

Fuad , Abdülmecid Efendi’nin ikinci çocuğudur. Yüksek Ziraat Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi iken, 11 Haziran 1944 tarihinde vefat etmiştir. Abdülmecid Efendi, oğlu Fuad’ın genç yaşta vefatına çok üzülmüştür. Bu nedenle, biricik oğlunun hasretiyle, onun anısına “Fuadiye Risâlesi” ismini verdiği bir manzum eser yazmıştır.

Suad, 1929’da doğmuştur. 4 Ekim 1993 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Amcası Said Nursî’yi hayatta iken Emirdağ’da ziyaret etmiştir. Polis memurluğundan emekli olmuştur. Çocuklarından üçü hâlen hayattadır. İsimleri ise Seyda , Serkan ve Semra’dır.Ayrıca Nihal adındaki bir kız çocuğu 1956 tarihinde henüz bebek iken vefat etmiştir. Seyda,KKK  Astsubay emeklisi olup İstanbul’da yaşamaktadır.Seyda’nın 1982 doğumlu Burak isminde bir erkek çocuğu ile 1992 doğumlu Tuba isminde bir kız çocuğu vardır.

Abdülmecid Efendi’nin Nihat ismindeki mahdumu 1925 doğumlu olup genç yaşında 1957 yılında dar-ı bekâya irtihal etmiştir.1932 doğumlu Mukaddes Türkan hanımla evlenmiş olup,bebek yaşlarında olan Nuriye Mukaddes ve Muzaffer Nahide adlı kızları da vefat etmişlerdir.

Abdülmecid Efendinin son çocuğunun ismi 1940 doğumlu Saadet’tir. İlkokul öğretmenliğinden emekli olup halen Konya’da ikamet etmektedir.

Sofi Mirza’nın en çok çocuğa sahip olan beşinci çocuğu olan Abdülmecit,adının Türkçe karşılığı olan “Ünlükul”soy ismini almıştır.

6.Hanım : Sofi Mirza’nın “Hanım” ismindeki kız çocuğunun büyük ve meşhur bir âlime olarak yetiştiği rivayetler arasındadır. Bu merhûme hanım, Birinci Cihan Harbi’nden evvel, Molla Said isminde, âlim bir zâtla evlenmiş, bilâhare 1913 senesinde, şeyh Selim veya Bitlis hadisesi ismiyle, meşhur “Hürriyet’in i’lanı”na karşı hükümete isyan edenlerin arasında, bu Molla Said’in de ismi karışmasıyla, hanımı “Hanım” ile birlikte şam’a hicret etmişlerdir. Şam’da çok talebesi olan Molla Said Efendi ders okuturken, takıldığı çetin mes’eleleri, perde ve hicap arkasında oturan hanımı, Âlime Hanım’a, sorarmış. O ise hiç duraklamadan hemen mes’eleyi çözer, cevap verirmiş, diye hâlen Şam’da hayatta olan Bitlisli Molla Abdulazîz Efendinin hatıralarında geçer.(1)

Hanım’ın resmi nüfus kayıtlarına göre doğum tarihi 1890 olup,1945 tarihinde Mekke-i Mükerreme’de tavaf ederken vefat etmiştir.

7.Mercan : Sofi Mirza Efendi’nin yedinci ve son çocuğu Mercan’dır. Mercan, Nurs doğumludur. Feke İbrahim denilen bir şahısla evlenmiştir. Evlendiği bu zatın da çok dindar ve iyi bir insan olduğu anlatılır.

Mercan Hanım’ın, Feke İbrahim’den bir kız ve bir erkek olmak üzere iki çocuğu olmuştur. Büyük ve erkek olanın ismi Bişar, diğeri ise Nazife’dir.

Nurs’un Aşağı Kiğıs Mezrası’nda ikamet etmişlerdir. Bu mezraya bizzat gidip yaptığım araştırmalara göre, Mercan’ın kızı Nazife’nin hayatta olan yedi torunu vardır. (2)

Mercan’ın doğum ve vefat tarihleri bilinmemektedir.

Sofi  Mirza’nın nesline resmi makamlarca verilen “Okur”soy ismini kullanan hiç kimse kalmadı.Sadece Abdülmecid Nursi’nin Ünlükul soy ismi ile Molla Abdullah’ın torunu olan Vahdeti Suat’ın kullandığı Sipahioğlu soy ismi kullanılmaya devam ediliyor.Sonuç olarak Sofi Mirza’nın nesli, Molla Abdullah ve Abdulmecid Nursi’nin nesilleri ile sürdürülmektedir.Bir tevafuk eseri olarak her iki nesil “Suat”ismi ile devam ediyor.Abdulmecid Nursi oğlu Suat ile Molla Abdullah’ın torunu Vahdeti Suat.Suat’ın kelime anlamı,mutlulukla,saadetle ilgili;mutlu anlamlarına gelmektedir ki bununda kısaca karşılığı Said’dir.

KAYNAKLAR

1-Mufassal Tarihçe-i Hayat.Abdülkadir Badıllı.sh.73

2-Mustafa Öztürkçü.Yeni Asya.03.04.2008

This entry was posted in Bediüzzaman Araştırmaları, Genel. Bookmark the permalink.